Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Switch to desktop

InPlaMed

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona: „InPlaMed WŚ”) został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie, w projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Lider Projektu) wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi oraz 12 powiatowych szpitali (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej). 

 

ZAKRES PROJEKTU

Projekt „InPlaMed WŚ” jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w odniesieniu do przejścia na ewidencję elektroniczną oraz na nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). W wyniku realizacji projektu nastąpi również poprawa organizacji pracy, a także usprawnienie obsługi pacjentów. Projektowane systemy będą także spełniały rekomendacje, co do organizacji systemów IT w zakresie podniesienia bezpieczeństwa, zachowania ciągłości działania systemu oraz dostępności systemów informatycznych.

W ramach Projektu planowany jest zakres działań w głównie następujących obszarach przez poszczególnych Partnerów:

 • systemy informatyczne obsługi części białej i szarej,
 • systemy backupów i archiwizacji w tym długoterminowe przechowywanie danych,
 • systemy ochrony i bezpieczeństwa sieci,
 • ucyfrowienie urządzeń diagnostyki,
 • rozbudowa sieci informatycznej i energetycznej,
 • rozbudowa, modernizacja serwerowni, doposażenie serwerowni,
 • kontrola dostępu i monitorowania,
 • UPS, agregaty prądotwórcze,
 • rozbudowa infrastruktury serwerowej, bazodanowej, platform wirtualizacji,
 • budowa lokalnych repozytoriów,
 • budowa systemów udostępniania i wymiany EDM i wdrożenie EDM,
 • sprzęt komputerowy - komputery, specjalistyczne stacje robocze, tablety,
 • systemy ochrony i monitorowania sieci,
 • zakup sprzętu do telekonsultacji i wideokonferencji.

Ponadto Projekt obejmuje niezbędne do poniesienia koszty, związane z jego przygotowaniem, zarządzaniem, audytem oraz promocją.

Realizacja projektu została założona w latach 2018-2022. Prace wdrożeniowe u większości Partnerów zostały zaplanowane w okresie 2020-2021

 

WARTOŚĆ PROJEKTU ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Wartość projektu:          2 944 334,59 zł

Wkład UE (85%):           2 502 684,40 zł

Wydatki kwalifikowane:     441 650,19 zł

 

KOSZTY PROJEKTU

 
Wartość ogółem: 66 264 984,59 zł
Wydatki kwalifikowane: 64 973 295,98 zł
Wkład UE: 55 227 301,47 zł
Wkład własny: 11 037 683,12 zł

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015

Top Desktop version